Blog

Sektör Analizi Nedir?

Özellikle faaliyetini sürdürdüğünüz sektörün bilgileri ile göstergeleri sektörün gelişmelerinin yanında sizin faaliyetinizin gelişmelerini de yansıtmaktadır. Nihayet kazanç amaçlı olarak sektör iyi izlenmelidir.

Özellikle faaliyetini sürdürdüğünüz sektörün bilgileri ile göstergeleri sektörün gelişmelerinin yanında sizin faaliyetinizin gelişmelerini de yansıtmaktadır. Nihayet kazanç amaçlı olarak sektör iyi izlenmelidir. Bu sayede edinilen makroekonomik gösterge sizler açısından sektörün potansiyeli ile birlikte sorunlarının anlaşılmasını sağlamaktadır. 

Sektör olarak ele alınan konunun tüm ayrıntılarının incelenmesi bu sektörde bulunan şirketlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Söz konusu sektöre bağlı olarak bir eğilim diğer tüm şirketleri etkisine almaktadır. Böylelikle sektör için gerekli olan bilgiler ve analizler toplanmaktadır. Bu anlamda toplanılan analizler; 

 • Fiyat Düzeyleri
 • Üretim Düzeyi
 • Maliyet Yapısı
 • Teknolojik Düzey
 • Kapasitenin Kullanımı
 • İhracat İthalatı karşılama oranları
 • Girdi Fiyatları
 • Yatırımlar
 • Talep ve Üretim Beklentileri
 • Benchmarking Araştırması

Sektör analizi, endüstrinin rekabet gücünü ve çekiciliğini belirlemek için stratejik yönetim araçlarının belirli bir endüstriye uygulanmasını ifade etmektedir. Bu açıklama ile stratejik yönetim süreçlerinde sektör analizinin önemi oldukça açık olmalıdır. Öyle ki bunun amacı, önemli bir iş sorusunu yanıtlamaktır. 

Şirketler bu bilgiyi kullanarak sektördeki tehditlerin üstesinden gelmek ve şirketin rekabet avantajlarını artırmak için uygun stratejiler deneyebilir. Hatta geliştirmektedirler. Bu da işin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve karlılığını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Nitekim irili ufaklı birçok firma ve işletme sektörüyle ilgili analizler gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu anlamda geniş bir yelpazeyle elde edilen analiz raporlarını veren danışmanlık şirketleri bulunmaktadır. Bu şirketler aracılığıyla çok daha büyük analizlere ulaşmanız mümkün olur. 

Bir endüstri analizi denetimi yapmanın amacı ve hedefleri

Bir iş planı geliştirmeden önce sektör analizi yapmak önemlidir. Çünkü planlayıcının ( yani iş veya pazar analistinin ) belirli bir sektörde şirketin uzun vadeli hayatta kalmasını sağlayacak olası en iyi stratejilere karar vermesini sağlamaktadır. 

Sektör analizi denetimi yapmanın yardımcı olabileceği bazı hedefler önemli hususlar olmaktadır. Bunlar; 

 • Anahtar sektör kelimelerini belirleyin ve sektörün şu anda nasıl yapılandırıldığını belirleyin
 • Sektörün yapısının işletmenin karlılık potansiyelini nasıl etkilediğini analiz edin
 • Sektörün farklı güçlerinin gelecekte rekabeti nasıl yönlendireceğini anlayın
 • İş stratejisini formüle ederken sektördeki çekicilik faktörlerinden yararlanın
 • Endüstri yapısını yeniden şekillendirebilecek ve iş büyümesini destekleyebilecek stratejiler geliştirin

Stratejik yönetimde endüstri analizi nedir?

Stratejik yönetimde sektör analizi, bir endüstrinin yapısını şekillendiren ve rekabeti yönlendiren beş kuvvet olduğunu öne süren ve söz konusu endüstride iş yapmanın karlılık potansiyelini belirlemek için analiz edilebilecek olan Porter’ın 1980 yılında yaptığı çalışmadan faydalanmak gerekmektedir. 

Porter’ın yaptığı çalışmada beş güç ele alınmaktadır. Böylelikle endüstrinin çekiciliğini değerlendirmek, yeni işler başlatmak ve aynı zamanda mevcut işlerin stratejilerini değiştirmek için bir endüstri analizi şablonu olarak kullanılabilir. Stratejik bir perspektif bakımından Porter’in sektör analiz güçleri şunlardır. 

 • Sektördeki rekabetçi rekabetin yoğunluğu
 • Sektörde alıcıların pazarlık gücü
 • Sektörde tedarikçilerin pazarlık gücü
 • Sektöre yeni girenlerin tehdit düzeyi
 • İkame ürün/hizmet tehdidi düzeyi

Bir iş planında endüstri analizi nedir?

Sektör analizi büyük ölçüde Porter’ın beş güç çerçevesine dayanmasına rağmen, bir iş planı geliştirirken endüstri bütünsel olarak analiz edilmelidir.  Bu nedenle iş planları, Porter’ın beş kuvvet çerçevesinin bir endüstri analiz aracı olarak kullanılmasına ek olarak, SWOT veya TOWS matrisi gibi iç çevre analiz araçlarıyla birlikte PEST veya PESTLE çerçeveleri gibi dış çevre analiz araçlarından yararlanmalıdır. 

Ekonomik anlamda, Porter’ın beş kuvvet çerçevesi, kuvvetlerin klasik bir mükemmel piyasada hareket edeceğini varsaymaktadır. Ancak gerçekte, bir sektör ne kadar düzenliyse, modelden strateji için o kadar az anlamlı iç görüler elde edilebilir.

Porter’ın beş kuvvet modeli, basit piyasa yapılarını analiz etmek için en iyi şekilde uygulanabilmektedir. Çünkü beş kuvvetin tümünün kapsamlı tanımı ve analizi, çoklu karşılıklı ilişkiler, yan ürünler ve segmentler içeren karmaşık endüstrilerde zorlaşmaktadır. 

Beş Kuvvet Modelinin en önemli avantajı kullanım kolaylığı olmasıdır. Bu modeli kullanmak teknik beceri veya özel eğitim gerektirmemektedir. Bu sebeple en çok tercih edilenidir. 

Sektör analizinde yer alan faktörler nelerdir?

PESTLE analizi gibi dış çevre analizine dayanan sektör analizi, ticari operasyonları etkileyebilecek endüstri bileşenlerine odaklanmaktadır. Analizin merkezinde, işletmenin sektörde güçlü veya zayıf bir konumda olup olmadığını belirlemeye çalışırken, rekabeti yönlendiren bir ‘güç dengesi’ görülmektedir.