Blog

Limited Şirket Nedir?

Türkiye’de şirket kurmak için revaçta olan Limited Şirket, kurulmak istenilmesinin en büyük nedeni avantajlarının büyük olmasıdır. Ancak ayrıntılar ile dikkat edilmesi gereken hususlar ön plana çıkmaktadır. Hukuki olarak karşınıza çıkacak olan yaptırımlar nedeniyle kuruluşu ile birlikte devrine kadar ve sonrasındaki kapanma sürecine kadar dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Limited Şirket, bir veya birden çok gerçek yada tüzel kişiliklerin bir ticaret unvanı çatısı altında kurulan ve sermaye tutarı belli olan bir şirket türüdür.
Limited şirketlerin kuruluşunda orta ölçekli olmaları ideal olarak bilinmektedir. Burada şirketin kurulmasındaki ortakların kimler olduğu bellidir ancak diğer şirketlere oranla dışarıya kapalı olduklarından bahsetmek doğru olmaktadır. Özellikle Anonim şirketlerinde olduğu gibi pay hakkı söz konu değildir. Bu anlamda karıştırılan bilgiler arasında yer almaktadır.
Türkiye’de Limited şirket ve diğer şirketlerin kuruluşları ile diğer hususlardaki sorların yanıtları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu hükümlerine göre belirlenmektedir. Bu kanunda yer almayan hükümler Türk Medeni Kanunu hükümleri ya da Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre şirketin kurulması ve yürütülmesi geçerli olmaktadır. Bu anlamda Limited Şirket kurabilmek için sağlıklı olarak hareket edilmesi gerekir. Böylelikle danışmanlık desteğinin alınması önem kazanır. 07pixel olarak yazılım, pazarlama ve SEO araçları konusunda işletmelerin ön plana çıkması ve pazarlama süreçlerini artırma amaçlı olarak destekler verilmektedir. Böylelikle Limited Şirket kurulması için danışmanlık alınması gerekebilir.
Limited şirketleri şahıs şirketi değildir. Burada kişiler her daim vergi sorumlusu olabilir. Bu sorumluluk onların şirket açtıkları anlamına gelmemektedir. Ticari olarak işletmelerde vergi açılışları şahıs şirketi olarak yapılabilmektedir. Ancak bu durum hukuki olarak farklılık gözetmektedir. Bunun yanında Limited Şirketleri bir sermaye şirketi olmaktadır. Sermaye şirketi olarak Anonim ve Limited Şirketler görülür. Şahıslarda ise Kollektif ve Komandit şirketler ön plana çıkmaktadır.

Limited Şirket Şahıs Şirketine Dönüştürülebilir mi?

En çok aranılan sorulardan biri Limited Şirketin şahıs şirketine dönüştürülebilir olma özelliğinin olup olmadığıdır. Türk Ticaret Kanununa göre şahıs şirketleri Limited Şirketine dönüştürülebilmektedir. Ancak bu durumda Limited Şirketleri hükümlere göre şahıs şirketine dönüştürülememektedir. Ancak bu durum geniş çaplı olarak düşünüldüğünde kapanma, devralma ve diğer hususlarda uzman kişilerden destek alınması gerekmektedir. Bu anlamda hukuki süreç önemli hususlardan biri olmaktadır.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Belli sermayesi ile kurulan Limited Şirket paylara bölünmektedir. Bu anlamda gerekli olan belgeler önemlidir. Nitekim bu belgeler Ticaret Sicil Müdürlüğüne sunulmaktadır. Limited Şirketin kuruluşundaki süreç ise şu şekilde özetlenmektedir.
• Şirket sözleşmesi hazırlanmalıdır (kurucuların imzası ile onaylanır)
• Şirket yetkilisi belirlenir ve imza örnekleri hazırlanarak Noterde onaylatılır
• Rekabet kurumuna şirketin sermayesi ödenir
• Gerekli belgeler ile birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulur
Özetle belirttiğimiz hususlar Limited Şirketin kuruluşundaki önemli kısmi hususlar olmaktadır. Asgari işlemler ile bu açılış gerçekleşebilir. Ancak ayrıntılı olarak hukuki destek alınması gereken hususlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka uzman kişilerden destek alınmalıdır.

Limited Şirket Kuruluş Evrakları

Kuruluşun gerçekleştirilebilmesi için bazı evraklar gerekmektedir. Bu kuruluş şirketin özelliğine göre farklı belgeler istenebilir. Bununla birlikte başlıca gerekli evraklar şunlardır.
• Kurucu imzaları ile onaylı sözleşme
• Şirkete ortak olmayan müdürlerin kabul ettiğine dair yazılı imzalı beyanları
• Müdürler içerisinde tüzel kişilik varsa bu kişiliklerin temsilcisinin imalı noter onaylı örneği
• Taşınmaz mal varlıkları sermayeye dahil edilmişse bu durumun belirlenmesi için mahkemeden bilirkişi temini ile raporları
• Ayni sermayelerde üzerinde ipotek vs. olmadığına dair tapu müdürlüklerinden yazı
• Farklı şirket kurucuları ile yapılan sözleşmeler bulunuyorsa bu sözleşmeler
• Şirkette görevli müdür ve müdürlerin imza beyannameleri
• Sermaye tutarının Rekabet Kurumuna ödendiğine dair makbuz belgesi
Limited şirketin kuruluşunda istenilen başlıca belgeler bunlardır. Somut olarak toplanması gereken hususlar sıralanmaktadır. Bu anlamda özel bir durum oluşması halinde hukuki destek alınması gerekebilir.

Limited Şirketlerde Tutulması Gereken Defterler

Şirketin kuruluşu ile birlikte yasal olarak tutulması gereken defterler bulunmaktadır. Bunlar;
• Yevmiye Defteri
• Defterikebir
• Envanter Defteri
• Pay Defteri
• Genel Kurul kararları ile Müzakere Defteri
Burada tutulan defteler basit prosedür olarak görülebilir. Ancak tutulmasında yasal olarak destek alınması önem arz edebilir. Defterlerin oluşumunda hukuki zemin önemlidir.